ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ - ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Η Εταιρεία ΜΑΡΙΝΗΣ Α.Ε. αναλαμβάνει την προμήθεια, μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, καθώς και την επισκευή των γεννητριών (Η/Ζ). Το Η/Ζ πρέπει να συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, πράγμα που διασφαλίζεται από το έμπειρο τεχνικό δυναμικό της εταιρείας μας, προκειμένου τόσο το Η/Ζ όσο και ο Πίνακας Μεταγωγής του να λειτουργούν άριστα.